Haslin + Karl Wedding 2017 - Chiu K Chou | Photographer | Store