02 - Haslin + Karl - Wedding - Chiu K Chou | Photographer | Store